Undervisnings indhold

Undervisningens indhold

Rebirthing - bevidst sammenhængende Vejrtrækning

I denne undervisning ligger de grundlæggende teknikker i rebirthing og forståelsen af det psykologiske åndedræt, der meget præcist viser hvordan krop og psyke hænger sammen.

I teori og praksis læres de fem komponenter i åndedrætsterapien, som indeholder aktivering, fokuseret opmærksomhed, accept, afslapning og integration.

Du lærer at genkende, forstå og benytte forskellige åndedrætstyper. Krops positioner under sessionerne, manuelle tryk og berøring, samt guidning og visualisering under sessionerne er andre væsentlige elementer.

På alle moduler vil du både modtage og give en rebirthing session for der igennem at bearbejde egne psykologiske udfordringer og samtidig blive fortrolig med effekten af åndedrætsterapi. Du vil få stor erfaring og fortrolighed med udøvelsen af denne teknik.

Kropsforståelse og kropsterapi

Dette indeholder en indføring i udvalgte dele af kroppens muskulære anatomi, samt åndedrættets anatomi og fysiologi. Du vil udvikle din sansning af muskeltonus og lære afbalancering af kroppen. Vi gennemgår den psykologiske betydning af muskelpansret og relaterer gennem hele uddannelsen dette til åndedrætsterapien. Der undervises i kropsterapeutiske øvelser og psykoterapeutisk samtale rettet mod kroppens ubevidste sprog.

Psykoterapi

Undervisningen i psykoterapi er en kombination af teori og praksis indenfor temaer som det moderne menneske oftest møder gennem et livsforløb. Fundamentet er viden indenfor personligheds strukturen, udviklingspsykologi og transpersonlig psykologi, herudfra vil du få viden og redskaber til at tackle temaer som manglende kontakt mellem tanker og følelser, manglende selvværd og selvfølelse, relationsproblemer, kriser, traumer, liv og død, kontrol og tillid, mening og autencitet. Du vil bearbejde egne oplevelser relateret til disse emner som en del af din personlige udviklings proces.

I redskabskassen vil du få teknikker til at mestre en terapeutisk proces med afdækning, bevidstgørelse, accept og ansvarslighed, samt integration og kompetence udvikling. Der er fokus på relationen mellem klient og terapeut gennem personligt arbejde med begreber som empati, kontakt og projektion.

Healing

Healingsaspektet i uddannelsen er primært baseret på Inkatraditionens lære om energisystemet, som har udviklet sig gennem 16.000 års fortløbende kultur i Andesbjergenes højland. Du indføres i den grundlæggende filosofi og de enkle og effektive healingsredskaber. Du vil mestre at understøtte den terapeutiske proces gennem et samarbejde med energiverdenen. Du vil lære at spore blokeringer i energisystemet, healing og tilføring af energi, at spise og fordøje tung energi i dit og andres energifelt, harmonisering af det kvindelige og maskuline - grundlæggende at balancere det menneskelige energifelt, hvilket fører til et højere niveau af personlig energi, glæde og livskraft.

Personlig udvikling

Uddannelsen vil påvirke din personlige udviklingsproces.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis for at skabe et oplevelsesorienteret udviklingsrum, her sættes et direkte fokus på personlig udvikling gennem temaer som ofte indgår i terapiforløb. Du arbejder selv med disse temaer, som en form for egenterapi med det formål at bevidstgøre og bearbejde dine egne skyggesider og blokeringer og tilegne dig nye kompetencer.

Rejse til Syd England

Undervisningen på rejsen til England vil danne rammen for en fordybelse i den personlige udvikling og emner knyttet til åndedrætsterapien. Rejsen til England indeholder blandt andet Ribirthing og healing på gamle magiske steder som Stonehenge, Avebury Stonecirkel, Avalon og Glastonbury. En helt speciel rejse der veksler mellem dynamik og stilhed.

Kontakt mig
Munay Center for Krop og Psyke
Rebirther Psykoterapeut
Jens Peter Hansen

Kildemosen 17
2880 Bagsværd Værebro

Tlf. 2878 3435 eller 3967 4010

Skriv til mig her »

Jens Peter Hansen | Kildemosen 17 | 2880 Bagsværd | Tlf.: 28783435